Gyrohypnus

Order: Coleoptera
Family: Staphylinidae
Genus: Gyrohypnus

Available species:

Gyrohypnus fracticornisGyrohypnus fracticornis

List of species: