Cercyon atomarius

Order: Coleoptera
Family: Hydrophilidae
Genus: Cercyon
Species: Cercyon atomarius

Cercyon atomarius 1

Cercyon atomarius 2