Typhaeus typhoeus

Order: Coleoptera
Family: Geotrupidae
Genus: Typhaeus
Species: Typhaeus typhoeus

Minotaur_beetle_Typhaeus_typhoeus__Female_8598596635573738072

Typhaeus typhoeus 1

Typhaeus typhoeus 2

Typhaeus typhoeus 3

Typhaeus typhoeus 4

Typhaeus typhoeus 5

Typhaeus typhoeus 6