Hypnoidus riparius

Order: Coleoptera
Family: Elateridae
Genus: Hypnoidus
Species: Hypnoidus riparius

Hypnoidus riparius 2

Hypnoidus riparius