Otiorhynchus nodosus

Order: Coleoptera
Family: Curculionidae
Genus: Otiorhynchus
Species: Otiorhynchus nodosus

Otiorynchus nodosus 1

Otiorynchus nodosus 2

Otiorynchus nodosus 3

Otiorynchus nodosus 4

Otiorynchus nodosus 5

Otiorynchus nodosus 6

Otiorynchus nodosus 7

Otiorynchus nodosus 8

Otiorynchus nodosus 9