Miarus graminis

Order: Coleoptera
Family: Curculionidae
Genus: Miarus
Species: Miarus graminis

Miarus graminis