Hylesinus oleiperda

Order: Coleoptera
Family: Curculionidae
Genus: Hylesinus
Species: Hylesinus oleiperda

Hylesinus oleiperda