Lythraria salicariae

Order: Coleoptera
Family: Chrysomelidae
Genus: Lythraria
Species: Lythraria salicariae

Lythraria salicariae