Leistus spinibarbis

Order: Coleoptera
Family: Carabidae
Genus: Leistus
Species: Leistus spinibarbis

Leistus_spinibarbis__F._3134161244827123576

Leistus_spinibarbis__F._5142275207810110147