Leistus fulvibarbis

Order: Coleoptera
Family: Carabidae
Genus: Leistus
Species: Leistus fulvibarbis

Leistus_fulvibarbis__Dej._833468525641791602