Calathus piceus

Order: Coleoptera
Family: Carabidae
Genus: Calathus
Species: Calathus piceus

Calathus piceus 1

Calathus piceus 2